انجمن کلیمیان تهران
   

دروس دینی (دوم تا ششم ابتدایی)

   

 


کمیته علمی آموزشی انجمن کلیمیان تهران
 در جهت ارتقاء سطح آموزشی دروس دینی ابتدایی
 اقدام به تولید فیلم های محتوای درسی نموده که به شرح زیر می باشد:
 

 

 

پایه دوم ابتدایی (12درس)
پایه سوم ابتدایی (15درس)
پایه چهار ابتدایی (15درس)
پایه پنجم ابتدایی (15درس)
پایه ششم ابتدایی (13درس)