انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

دروس دینی (دوم تا ششم ابتدایی)

   

اندازه نوشتار:
 


کمیته علمی آموزشی انجمن کلیمیان تهران
 در جهت ارتقاء سطح آموزشی دروس دینی ابتدایی
 اقدام به تولید فیلم های محتوای درسی نموده که به شرح زیر می باشد:
 

 

 

پایه دوم ابتدایی (12درس)
پایه سوم ابتدایی (15درس)
پایه چهار ابتدایی (15درس)
پایه پنجم ابتدایی (15درس)
پایه ششم ابتدایی (13درس)