انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

دیدار خصوصی نمایندگان کلیمیان با وزیر محترم آموزش و پرورش و معاونین ایشان 

   

اندازه نوشتار: